Σπουδές μέσω Erasmus+/ICM

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής του ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα Erasmus+/ICM για σπουδές στο εξωτερικό, θα πρέπει:

 1. Να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ.
 2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα τουλάχιστον του πρώτου ακαδημαϊκού έτους των σπουδών τους.
 3. Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής.
 4. Να έχει πιστοποιημένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει ή τουλάχιστον B2 (Lower) επίπεδο Αγγλικών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ

 • Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα Υποδοχής διαρκεί τουλάχιστον μία ακαδημαϊκή περίοδο (από 3 έως 12 μήνες, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης εάν προβλέπεται).
 • Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν μέσω του προγράμματος Erasmus+/ICM σε όλους τους κύκλους σπουδών έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).
 • Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους Ζero Grant φοιτητές.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μπορείτε να ενημερωθείτε για την εκάστοτε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα από την ενότητα Ανακοινώσεις ή/και μέσω του ιδρυματικού σας mail.
Κατά τη διάρκεια της ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας αποστέλλοντας ηλεκτρονικά τα παρακάτω έγγραφα:

 • Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα
 • Πλέον πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία, όπου θα αναγράφονται οι Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)
 • Πλέον πρόσφατη βεβαίωση σπουδών
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου

 

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει περάσει) δια του εξαμήνου φοίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία και τα έγγραφα, εφόσον έχετε επιλεγεί για συμμετοχή στο πρόγραμμα, μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Η διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν στο πανεπιστήμιο υποδοχής πρέπει να γίνεται είτε με γνήσιες υπογραφές, είτε με σαρωμένα αντίγραφα των υπογραφών. Όλη η επικοινωνία και η κατάθεση των εγγράφων μπορεί να γίνεται μέσω email.

Σκεφτείτε ποια μαθήματα οφείλετε και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στο πανεπιστήμιο υποδοχής. Προωθήστε το syllabus των μαθημάτων και συμβουλευτείτε τον Erasmus+ Coordinator του τμήματός σας. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μαθήματα διδάσκονται στο πανεπιστήμιο υποδοχής κατά την περίοδο μετακίνησής σας. Θυμηθείτε ότι μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται, αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement).

 

Έγγραφα Προγράμματος

 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Θεώρηση Εισόδου (visa), όπου απαιτείται*
 • Student Application Form
 • Συμφωνία Μάθησης (Learning Agreement for Studies)
 • Ελληνικό Τραπεζικό Λογαριασμό (απαραιτήτως ο φοιτητής να είναι δικαιούχος)
 • Ασφάλεια: Υγείας (υποχρεωτικά), Προσωπικού Ατυχήματος (προαιρετικά), Γενικής Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων (προαιρετικά)
 • Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement)
 • Χάρτης Φοιτητή Erasmus+ (Erasmus+ Student Charter)
 • Κράτηση Εισιτηρίου

 

*Ο φοιτητής οφείλει να ενημερωθεί εγκαίρως από την αρμόδια πρεσβεία ή προξενική αρχή για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια θεώρησης εισόδου για την εκάστοτε χώρα.

Σημειώνεται ότι ενδεχομένως να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα από το πανεπιστήμιο υποδοχής, τα οποία ο φοιτητής οφείλει να συμπληρώσει και να καταθέσει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα του δοθούν.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Αλλαγές στο επιλεγμένο πρόγραμμα μαθημάτων γίνονται κατ’ εξαίρεση, καθώς ο σπουδαστής, το Ίδρυμα Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής έχουν ήδη συμφωνήσει επ’ αυτού (βλ. Learning Agreement). Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Γραφείο Erasmus και συμπληρώστε το “Section to be completed during the mobility”. Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να συμφωνηθεί εκ νέου από τον φοιτητή, το Ίδρυμα Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής.

Να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε μέσω email με το Γραφείο Erasmus για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

Κατά το τέλος της κινητικότητάς σας, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη και τακτοποιήστε όλες τις οικονομικές σας εκκρεμότητες (π.χ. ενοίκιο).

 

Παράταση

Αιτήματα παράτασης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον έναν μήνα πριν την λήξη της κινητικότητας.

Εάν θελήσετε να παρατείνετε τις σπουδές σας, θα πρέπει:

 

 • Nα υποβάλετε σχετική αίτηση μέσω email για παράταση στο Γραφείο Erasmus
 • Να αποστείλετε γραπτή έγκριση από το Ίδρυμα Υποδοχής
 • Εφόσον το αίτημα γίνει αποδεκτό από την Επιτροπή Erasmus, να συμπληρώσετε το “Section to be completed during the mobility” του Learning Agreement

ΜΕΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

Ο φοιτητής οφείλει να καταθέσει με την επιστροφή του στο Γραφείο Erasmus τα παρακάτω:

 • Συμπληρωμένο το “Section to be completed after the mobility” στο Learning Agreement
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας (Transcript of Records), το οποίο εκδίδεται από το Ίδρυμα Υποδοχής (η ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας βεβαιώνονται μέσω του πιστοποιητικού)
 • Ο φοιτητής δύναται να επισυνάψει σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν οι ημερομηνίες δε βεβαιώνονται στο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (Certificate of Attendance).
 • Τελική έκθεση (EU Survey), η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον φοιτητή (ένα μήνα πριν την λήξη της επίσημης περιόδου μετακίνησης)

Επιπρόσθετη διαδικτυακή έκθεση/ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί στον συμμετέχοντα, δίνοντας του τη δυνατότητα να αναφέρει θέματα σχετικά με ζητήματα αναγνώρισης.

 • Κάρτες Επιβίβασης (Boarding Passes) από και προς το Ίδρυμα Υποδοχής

Για να καταβληθεί η Β’ Δόση της Επιχορήγησης, είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση των δηλωμένων μαθημάτων με ελάχιστο όριο που ορίζεται από την Επιτροπή Erasmus.

Μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στη Γραμματεία του Τμήματός σας την Αίτηση για Αντιστοίχιση Μαθημάτων Και Βαθμολογιών.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με το σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, οι εξερχόμενοι φοιτητές Erasmus, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους στο εξωτερικό, δεν υποχρεούνται σε υποβολή δηλώσεων μαθημάτων. Δεν δικαιούνται, επίσης, να συμμετάσχουν στις εξετάσεις μαθημάτων (χειμερινή ή εαρινή εξεταστική περίοδος) του Προγράμματος Σπουδών που διδάσκονται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου απουσίας τους. Δικαιούνται, ωστόσο, να εξεταστούν σε μαθήματα προγενέστερων εξαμήνων.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η επιχορήγηση για τους εξερχόμενους φοιτητές στη Διεθνή Κινητικότητα είναι σταθερή για όλες τις χώρες και ανέρχεται στα 700€/μήνα. Επιπλέον αυτού, ο φοιτητής δικαιούται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού, η οποία υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από το Ίδρυμα Αποστολής προς το Ίδρυμα Υποδοχής μέσω του αντίστοιχου εργαλείου της Ε.Ε. και κυμαίνεται από 180 – 1500€. Το ποσό αυτό είναι σταθερό ανεξαρτήτως του ποσού που θα στοιχήσει το εισιτήριο και αφορά σε ταξίδι μετ’ επιστροφής. Το σύνολο της επιχορήγησης, δηλαδή personal + travel grant, αποδίδεται σε 2 δόσεις.

Η μέγιστη περίοδος κινητικότητας που μπορεί να επιχορηγηθεί από το Πρόγραμμα Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα είναι οι 4 μήνες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη επιχορήγηση από την ΕΕ και την ΕΜΣ-ΙΚΥ. 

 

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Για να καταβληθεί η Β’ Δόση της Επιχορήγησης, είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση των δηλωμένων μαθημάτων με ελάχιστο όριο τα 15 ECTS, όπως ορίστηκε από την Eπιτροπή Erasmus+.