Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (δείτε τις σχετικές συνεργασίες). 

Στην Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδος παραμονής).

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας προκηρύσσει μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα 2 φορές τον χρόνο. Κατόπιν επιλογής των μετακινούμενων, οι διαδικασίες και τα απαραίτητα έγγραφα της μετακίνησης έχουν ως εξής: 

Πριν την αναχώρηση

 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει “στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+”
 • Αίτηση Διδασκαλίας Προσωπικού
 • Έγκριση Μετακίνησης – Απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος
 • Staff Mobility for Teaching Agreement
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση
 • Αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης, επιβεβαιωμένο από το ίδρυμα υποδοχής

 

Μετά την επιστροφή

 • Πιστοποιητικό συμμετοχής, όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 (ελάχιστη διάρκεια 2 διαδοχικές ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες)
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων όπως τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης
 • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο erasmus.global@uniwa.gr)

 

Η εντολή πληρωμής για τη μετακίνηση εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.