Συνδυασμός Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης (STA & STT)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (δείτε τις σχετικές συμφωνίες). 

Στην Συνδυασμένη περίοδο για Διδασκαλία & Επιμόρφωση οι ελάχιστες απαιτούμενες ώρες διδασκαλίας είναι 4 ώρες την εβδομάδα.

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε συνδυαστική μετακίνηση Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο αρμόδιο γραφείο Erasmus τα παρακάτω έγγραφα:

 

Πριν την αναχώρηση

 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει “στο πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+”
 • Αίτηση Διδασκαλίας & Επιμόρφωσης Προσωπικού 
 • Έγκριση Μετακίνησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (Επιτροπή Ερευνών)
 • Staff Mobility for Combined Teaching & Training Agreement
 • Παραστατικά εισιτηρίων:
  αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, ή κάρτες επιβίβασης(η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του γραφείου ERASMUS)
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία και επιμόρφωση (εις διπλούν)
 • Έγκριση άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος ( π.χ. Διεύθυνση Διοικητικού). Η διαδικασία αίτησης άδειας πραγματοποιείται με ευθύνη του μετακινούμενου.

 

Μετά την επιστροφή

 • Πιστοποιητικό συμμετοχής,
  όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 4 (ελάχιστη διάρκεια 2 διαδοχικές ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες) καθώς και το αντικείμενο της δραστηριότητας
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων: κάρτες επιβίβασης.
 • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο γραφείο Erasmus)

 

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.