Βασικές Πληροφορίες

Πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+

Εδώ μπορείτε να δείτε τις χώρες που μπορείτε να επιλέξετε για την πρακτική σας άσκηση.

Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε τον φορέα πρακτικής άσκησης.

Μετά την δημοσίευση της προκήρυξης θα πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα βήματα .

Η πρακτική άσκηση οφείλει να σου προσφέρει υψηλό επίπεδο γνώσεων και ποιότητας και να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σου. Ιδιαίτερη προσοχή στην προκήρυξη η οποία είναι:

 • Κάθε Οκτώβριο, αν ενδιαφέρεσαι να μετακινηθείς κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου
 • Κάθε Απρίλιο, αν ενδιαφέρεσαι να μετακινηθείς κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου

 

Ο φορέας πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια του οδηγού πρακτικής άσκησης, είναι απαραίτητο η πρακτική άσκηση να έχει άμεση σχέση με τo αντικείμενο των σπουδών σου. Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθείς να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας.

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά:

 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και
 • στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας

Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης δεν πρόκειται για:

 • παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών
 • εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.

Βασικά Κριτήρια αξιολόγησης φοιτητών

Στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης, επιλέγονται φοιτητές από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του Ομίλου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγεται για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας εξαρτάται κάθε φορά από το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΙΚΥ προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Η αίτηση συμμέτοχης του φοιτητή αξιολογείται βάση των κάτωθι κριτηρίων:

 1. Ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας: Β2 σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα
 2. Ακαδημαϊκή επίδοση
 3. Οφειλόμενα μαθήματα ειδικότητας
 4. Έτος/εξάμηνο φοίτησης
 5. Αποδοχή από φορέα του εξωτερικού

 

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοοι άλλων χωρών, εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Διάρκεια κινητικότητας

 • Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μετακινηθεί από 2 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό)
 • Η διάρκεια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα καθορίζεται βάση των διαθέσιμων κονδυλίων, με μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης τους 3 μήνες.
 • Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια.

Επιχορήγηση

Οι φοιτητές/πρόσφατοι απόφοιτοι που μετακινούνται για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ στο εξωτερικό, λαμβάνουν μηνιαία επιχορήγηση. Για τους φοιτητές Ελληνικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης που μετακινούνται σε Χώρες του Προγράμματος, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 570 έως 670 ευρώ, ανάλογα με την Ομάδα Χωρών στην οποία μετακινούνται.

Είναι σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν ότι η οικονομική επιχορήγηση έχει ως στόχο να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου και ενδεχομένως το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Η οικονομική επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δυο δόσεις:

Α. Καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού της επιχορήγησης που δικαιούται πριν την αναχώρηση του για το εξωτερικό ή σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή με την παραλαβή της επιβεβαίωσης άφιξης από το δικαιούχο.

Β. Καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%, μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος πρακτικής άσκησης κρίνεται επιτυχής.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική άσκηση, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+.

Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες : Προκειμένου να ελέγξετε αν δικαιούστε την πρόσθετη επιχορήγηση, μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που σας αφορούν στους παρακάτω συνδέσμους. Μετακίνηση με Call 2022 ,μετακίνηση με το Call 2023. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας όσον αφορά την επιλεξιμότητα των φοιτητών που θα μετακινηθούν με το Call 2022. Οι εναπομείναντες φοιτητές θα πραγματοποιήσουν τη μετακίνησή τους με το Call 2023.

 

 • Ομάδα 1 – Χώρες Υψηλού κόστους διαβίωσης: 670 ευρώ
  Δανία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Σουηδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία.
 • Ομάδα 2 -Χώρες μεσαίου κόστους διαβίωσης: 620 ευρώ
  Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, (Ελλάδα), Ισπανία, Κύπρος, Ολλανδία, Μάλτα, Πορτογαλία.
 • Oμάδα 3 – Χώρες χαμηλού κόστος διαβίωσης: 570 ευρώ
  Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Τουρκία.