Αποτυχία ανταπόκρισης

Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτωσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ.  λόγοι υγείας).

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν την απόφαση για την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Erasmus+, αφού πρώτα έχουν συζητήσει με την οικογένειά τους και έχουν εξηγήσει όλες τις παραμέτρους. Αυτή η ενημέρωση είναι αναγκαία, καθώς η χρηματοδότηση που θα λάβουν από το πρόγραμμα έχει στόχο να καλύψει μόνο τα έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την κινητικότητά τους και δεν επαρκεί για όλες τις ανάγκες τους.