Φάσεις Κινητικότητας

ΦΑΣΗ Ι: Έντυπα σχετικά με την αίτηση στο Erasmus+

Προκειμένου να συμπληρώσετε την αίτηση σας θα πρέπει να έχετε συμβουλευτεί τη λίστα συνεργαζόμενων ιδρυμάτων του εξωτερικού, τους κωδικούς των επιστημονικών πεδίων να συμπληρώσετε τα παρακάτω έντυπα:

 

 • Online αίτηση του υποψηφίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα

i) Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, ii) Επιστημών Υγείας & Πρόνοιας και iii) Επιστημών Τροφίμων, όπως περιγράφεται στην σχετική προκύρηξη.

i) Μηχανικών, ii) Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών και iii) Δημόσιας Υγείας, όπως περιγράφεται στην σχετική προκύρηξη.

 • Βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική και Ξένη γλώσσα
 • Πλέον πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
 • Πλέον πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών
 • Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
 • Αντίγραφο ταυτότητας

Διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων

ΦΑΣΗ ΙΙ: Μετά την επιλογή και πριν την αναχώρηση

Η διακίνηση όλων των εγγράφων που αφορούν το Πανεπιστήμιο Υποδοχής πρέπει να γίνεται είτε με γνήσιες υπογραφές είτε με σαρωμένα αντίγραφα των υπογραφών. Ηλεκτρονικές υπογραφές μπορούν να γίνουν δεκτές. Στη περίπτωση που οι φοιτητές δεν καταθέτουν στο γραφείο τα πρωτότυπα έγγραφα, τα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής (ταχυδρομικώς ή με e-mail).

Σκεφθείτε ποια μαθήματα οφείλετε και επιθυμείτε να παρακολουθήσετε στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Προωθήστε το syllabus των μαθημάτων και συμβουλευτείτε τον Erasmus+ Coordinator του τμήματός σας. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα μαθήματα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Θυμηθείτε ότι μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται, αναγράφονται στο παράρτημα διπλώματος.

Επικοινωνήστε με συμφοιτητές σας στο ESN του Ιδρύματός μας με σκοπό να λάβετε άμεσα πληροφορίες για τη δική τους εμπειρία και ζητήστε να έρθετε σε επαφή με φοιτητές που έχουν ενδεχομένως ήδη μετακινηθεί στο πανεπιστήμιο που έχετε επιλέξει για ειδικότερη ενημέρωση.

Έγγραφα που αφορούν το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο

 • Student Application Form (εάν απαιτείται)
 • Learning Agreement
 • Accommodation Form
 • Βεβαίωση αποδοχής από το Πανεπιστήμιο Υποδοχής

Άλλα Έντυπα

ΦΑΣΗ ΙΙΙ: Κατά την παραμονή

 • Παρουσιαστείτε άμεσα στο γραφείο Erasmus+ του Πανεπιστημίου Υποδοχής και συμπληρώστε το  Certificate of Arrival και φροντίστε να αποσταλεί στο Γραφείο μας άμεσα ηλεκτρονικά. Παρακολουθείστε όλες τις σχετικές με τους incoming φοιτητές εκδηλώσεις (orientation week).
 • Αλλαγές στο επιλεγμένο πρόγραμμα μαθημάτων γίνονται κατ’εξαίρεση, καθώς ο σπουδαστής, το Ίδρυμα Αποστολής και το Ίδρυμα Υποδοχής έχουν ήδη συμφωνήσει επ’ αυτού (βλ. Learning Agreement). Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με το Γραφείο και συμπληρώστε το “Section to be completed during the mobility”.
 • Να επισκέπτεστε τακτικά την ιστοσελίδα μας και να επικοινωνείτε με e-mail με το γραφείο για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

ΦΑΣΗ ΙV: Με το τέλος της περιόδου κινητικότητας

 • Συμπλήρωση του “Section to be completed after the mobility” στο Learning Agreement.
 • Ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας βεβαιώνονται μέσω του πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας το οποίο εκδίδεται από Ίδρυμα Υποδοχής. Ο φοιτητής δύναται να επισυνάψει σχετική βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής, εάν οι ημερομηνίες δε βεβαιώνονται στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιστρέψει όλα τα βιβλία στη βιβλιοθήκη και τακτοποιήστε όλες τις οικονομικές εκκρεμότητες (π.χ.ενοίκιο).
 • Υποχρεωτική διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας.
 • Τελική έκθεση (EU Survey) η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο φοιτητή.
 • Επιπρόσθετη διαδικτυακή έκθεση/ερωτηματολόγιο μπορεί να αποσταλεί στον Συμμετέχοντα δίνοντας του τη δυνατότητα να αναφέρει θέματα σχετικά με ζητήματα αναγνώρισης.
 • Κάρτες Επιβίβασης
 • Για να καταβληθεί η Β’ Δόση της Επιχορήγησης, είναι απαραίτητη η επιτυχής εξέταση των δηλωμένων μαθημάτων με ελάχιστο όριο τα 15 ECTS όπως ορίστηκε από την επιτροπή Erasmus.
 • Να συμπληρώσετε και να αποστείλετε στη Γραμματεία του Τμήματός σας την Αίτηση για Αντιστοίχιση Μαθημάτων Και Βαθμολογιών.

Παράταση

Αιτήματα παράτασης πρέπει να γίνονται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της κινητικότητας.

Εάν θελήσετε να παρατείνετε τις σπουδές σας πρέπει:

 

 • Nα υποβάλετε σχετική αίτηση μέσω email για παράταση στο Γραφείο Erasmus.
 • Να αποστείλετε γραπτή έγκριση από το ίδρυμα υποδοχής.
 • Nα συμπληρώσετε το ‘Section to be completed during the mobility’ του Learning Agreement.

 

Περισσότερες πληροφορίες