Απαραίτητα Έγγραφα

Μετά την δημοσίευση της προκήρυξης θα πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα βήματα. Σας συμβουλεύουμε να προβείτε στην αναζήτηση φορέα το συντομότερο δυνατόν.

Η διαδικασία χωρίζεται σε 3 φάσεις: πριν-κατά-μετά την μετακίνηση.

Σε κάθε φάση μετακίνησης πρέπει να προσκομηθούν τα αντίστοιχα έγγραφα και οι αντίστοιχες ενέργειες.

Οι φοιτητές που προέρχονται από τα Συνεργαζόμενα Ιδρύματα του Ομίλου οφείλουν να καταθέτουν στο γραφείο Erasmus του ιδρύματος προέλευσής τους πλήρη φάκελο με τα ακόλουθα έγγραφα, εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Οι φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. καταθέτουν όλα τα έγγραφα στην γραμματεία του τμήματός τους.

ΠΡΙΝ
τη μετακίνηση

Αμέσως μετά την δημοσίευση της προκήρυξης

 1. Συμφωνία Μάθησης/Learning Agreement  (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)
 2. Αίτηση Συμμετοχής
 3. Eπιστολή αποδοχής\ Letter of Acceptance (ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ)
 4. Αναλυτική βαθμολογία
 5. Αντίγραφο πτυχίου/ων γλωσσομάθειας (επ. Β2)
 6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

7. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

Σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα, με τον μετακινούμενο να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Πριν την αναχώρησή σας

 1. Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών
 2. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (E.K.A.A.)
 3. Κράτηση εισιτηρίου μετάβασης

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο

…αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος, καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης, για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Προσωπικό ατύχημα
 • Γενική αστική ευθύνη υπέρ τρίτων
 • Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη (σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης κάρτας Ε.Κ.Α.Α.)
 1. Αποτέλεσμα Α’ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (προαιρετικά)

ΜΕΤΑ
την ολοκλήρωση της κινητικότητας

 1. Έντυπο επιβεβαιωμένης αναχώρησης
 2. Αίτηση επιστροφής
 3. Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα (EU SURVEY)
  (θα σας σταλεί με αυτοματοποιημένο email μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης)
 4. Συμφωνία Μάθησης

5. Κάρτες επιβίβασης

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).

 1. Αποτέλεσμα B’ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (προαιρετικά)