Βραχυχρόνια Κινητικότητα Φοιτητών

 

Κάθε φοιτητής/τρια, και ιδιαιτέρως εκείνοι που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε μια μακροχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία για σπουδές ή για πρακτική άσκηση, μπορεί να συνδυάσει μια βραχυχρόνια κινητικότητα με φυσική παρουσία συνδυάζοντας την με υποχρεωτική εικονική δραστηριότητα.

 

H διάρκεια της κινητικότητας με φυσική παρουσία θα πρέπει να είναι μεταξύ 5 και 30 ημερών, χωρίς να συνυπολογίζεται η διάρκεια ταξιδίου, και να συνδυάζεται υποχρεωτικά με μια εικονική δραστηριότητα, προκειμένου να απονέμει τουλάχιστον 3 ECTS.

 

Η περίοδος κινητικότητας με φυσική παρουσία μπορεί να διακοπεί. Η περίοδος διακοπής δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της δραστηριότητας κινητικότητας. Για την πρακτική άσκηση, η περίοδος διακοπών της επιχείρησης/οργανισμού δεν θεωρείται περίοδος διακοπής. Η επιχορήγηση διατηρείται κατά τη διάρκεια της περιόδου διακοπών. Η περίοδος των διακοπών υπολογίζεται στην ελάχιστη διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης.

 

Φοιτητές/τριες και προσφάτως αποφοιτήσαντες που δεν λαμβάνουν επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών ταξιδίου, μπορούν να επιλέξουν πράσινη μετακίνηση . Στην περίπτωση αυτή, θα λάβουν επιπλέον μια εφάπαξ συνεισφορά ύψους 50 ευρώ ως συμπληρωματική ενίσχυση και έως 4 ημέρες πρόσθετη επιχορήγηση ατομικής υποστήριξης, για την κάλυψη των ημερών ταξιδίου μετ’ επιστροφής.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

 

H μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή Erasmus για βραχυχρόνια κινητικότητα δίδεται σύμφωνα με την Εθνική Πρόσκληση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κάθε έτους.

Στα αρχεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Call 2022Call 2023) μπορείτε να δείτε το ύψος της υποτροφίας στην παράγραφο Κανόνες Βραχυχρόνιας Κινητικότητας, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα μετακινηθείτε.