Σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών της σχολής σας.

Κάθε φοιτητής του ΠΑΔΑ που φοιτά στο 1ο εξάμηνο σπουδών μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+. H διαδικασία περιγράφεται εδώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής του  ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει:

  1. Να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ
  2. Να υπάρχει διατμηματική συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής
  3. Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής να διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο (με ελάχιστο διάστημα τους 2 μήνες) του Ιδρύματος Υποδοχής
  4. Να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν οριστεί από την Επιτροπή ERASMUS. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το πλήθος των μαθημάτων που έχει περάσει ο φοιτητής δια του εξαμήνου φοίτησής του κατά την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους, σε προγράμματα σπουδών πενταετούς φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για τους 24 μήνες). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Περίοδος σπουδών: 2 έως 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης εάν προβλέπεται).

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους Ζero Grant φοιτητές.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο εξερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει επαρκή αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής (τουλάχιστον επιπέδου Β2). Ο φοιτητής που έχει επιλεγεί να μετακινηθεί για σπουδές με το πρόγραμμα Erasmus, υποβάλλεται προαιρετικά σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης κι έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει online μαθήματα γλώσσας, εφόσον το επιθυμεί.

Επιπλέον, οι φοιτητές μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πιο συγκεκριμένα:

1) Αυτοαξιολόγηση του γλωσσικού επιπέδου στη γλώσσα κινητικότητας πριν την περίοδο κινητικότητας.

2) Αναβάθμιση των γνώσεων στη γλώσσα κινητικότητας μέσω των μαθημάτων που προσφέρονται και μπορούν να παρακολουθούνται πριν και κατά τη διάρκεια της περιόδου κινητικότητας.

3) Επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες της EU Academy μέσω των OLS Forums και δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με θέματα που σχετίζονται με τις γλώσσες.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

H μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή Erasmus για σπουδές ανά χώρα υποδοχής δίδεται σύμφωνα με την Εθνική Πρόσκληση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κάθε έτους.

Στα αρχεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Call 2022, Call 2023) μπορείτε να δείτε το ύψος της υποτροφίας ανά μήνα για την χώρα που σας ενδιαφέρει, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα μετακινηθείτε.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ίδρυμα Υποδοχής θα χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό σπουδών όπου αναγράφονται τα μαθήματα, η βαθμολογία και οι μονάδες ECTS. Ο φοιτητής απαλλάσσεται από τα μαθήματα που αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται από το Τμήμα του. Όλα τα μαθήματα που ολοκληρώνει επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται αμοιβές όπως κανενός είδους δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ. Είναι όμως δυνατόν να υπάρξουν χρεώσεις για δαπάνες διαμονής και διατροφής.