Σπουδές στο εξωτερικό μέσω του Erasmus+

Εδώ μπορείτε να δείτε τις χώρες που μπορείτε να επιλέξετε για τις σπουδές σας.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο διαπανεπιστημιακών συμφωνιών της σχολής σας.

Κάθε φοιτητής του ΠΑΔΑ που έχει συμπληρώσει τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus+. H διαδικασία περιγράφεται εδώ.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για να συμμετάσχει κάποιος φοιτητής του  ΠΑΔΑ στο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει:

  1. Να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΑΔΑ σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό) του ΠΑΔΑ.
  2. Να υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία μεταξύ του ΠΑΔΑ και του Ιδρύματος Υποδοχής
  3. Η περίοδος σπουδών στο Ίδρυμα υποδοχής να διαρκεί τουλάχιστον μια ακαδημαϊκή περίοδο του Ιδρύματος Υποδοχής
  4. Να πληροί τα κριτήρια αξιολόγησης που έχουν οριστεί από την Επιτροπή ERASMUS . Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με κύριο κριτήριο τον δείκτη που προκύπτει από το σύνολο των μονάδων ECTS που συγκεντρώνει κάθε φοιτητής (ή εναλλακτικά του πλήθους των μαθημάτων που έχει περάσει) διά του εξαμήνου φοίτησης.Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνονται επίσης υπόψη η συνολική επίδοση και βαθμολογία, η επιλογή χώρας με μειωμένη κινητικότητα, το επίπεδο επάρκειας στην ξένη γλώσσα, η γλωσσομάθεια και η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών, 12 μήνες κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών και 12 μήνες κατά τη διάρκεια του διδακτορικού τους, σε προγράμματα σπουδών πενταετούς φοίτησης οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα κινητικότητας έως και για τους 24 μήνες). Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα το πολύ μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Περίοδος σπουδών: 3 έως 12 μήνες (συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου πρακτικής άσκησης εάν προβλέπεται).

Οι φοιτητές που μετακινήθηκαν για σπουδές κατά το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, μπορούν να μετακινηθούν στο Erasmus+ μέχρι το ανώτατο όριο των 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, συνυπολογίζοντας στο διάστημα αυτό τη διάρκεια της προηγούμενης μετακίνησης. Το ίδιο ισχύει και για τους Ζero Γrant φοιτητές.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το Ίδρυμα Υποδοχής θα χορηγήσει σχετικό πιστοποιητικό σπουδών όπου αναγράφονται τα μαθήματα, η βαθμολογία και οι μονάδες ECTS. Ο φοιτητής απαλλάσσεται από τα μαθήματα που αναγνωρίζονται και αντιστοιχίζονται από το Τμήμα του. Όλα τα μαθήματα που ολοκληρώνει επιτυχώς στο Ίδρυμα υποδοχής αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος.

Στο Ίδρυμα Υποδοχής δεν καταβάλλονται αμοιβές όπως κανενός είδους δίδακτρα, δικαίωμα εγγραφής, εξέταστρα, δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις εργαστηρίων, σε βιβλιοθήκες κ.λπ. Είναι όμως δυνατόν να υπάρξουν χρεώσεις για δαπάνες διαμονής και διατροφής.

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

Ο εξερχόμενος φοιτητής θα πρέπει να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει στο Ίδρυμα Υποδοχής. Ο φοιτητής που έχει επιλεγεί να μετακινηθεί με γλώσσα εκπαίδευσης την Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Γερμανική ή Ολλανδική, υποβάλλεται υποχρεωτικά σε διαδικτυακό (online) τεστ αξιολόγησης. Λαμβάνει άδεια για να παρακολουθήσει διαδικτυακό μάθημα, εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση που λάβει αποτέλεσμα έως Β1 στο τεστ, υποχρεούται να παρακολουθήσει το μάθημα. Μετά το τέλος της κινητικότητας, ο φοιτητής υποχρεούται να υποβληθεί σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης.

Μετά το τέλος της κινητικότητας όλοι οι φοιτητές που μετακινήθηκαν στο εξωτερικό για σπουδές ανεξαρτήτως εάν έχουν παρακολουθήσει ή όχι το διαδικτυακό μάθημα γλωσσικής προετοιμασίας, υποχρεούνται να υποβληθούν σε δεύτερο τεστ αξιολόγησης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν βελτιώθηκε η γλωσσική ικανότητα κατά την περίοδο της κινητικότητας.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

H μηνιαία επιχορήγηση φοιτητή Erasmus για σπουδές ανά χώρα υποδοχής δίδεται σύμφωνα με την Εθνική Πρόσκληση του ΙΚΥ για το Πρόγραμμα Erasmus+ κάθε έτους.

Στα αρχεία ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (Call 2021, Call 2022) μπορείτε να δείτε το ύψος της υποτροφίας ανά μήνα για την χώρα που σας ενδιαφέρει, ανάλογα με το πρόγραμμα που θα μετακινηθείτε.