Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση (STT)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (δείτε τις σχετικές συμφωνίες). 

Το πρόγραμμα της Διεθνούς Κινητικότητας προκηρύσσει μετακινήσεις προς τα συνεργαζόμενα ιδρύματα 2 φορές τον χρόνο. Κατόπιν επιλογής των μετακινούμενων, οι διαδικασίες και τα απαραίτητα έγγραφα της μετακίνησης έχουν ως εξής:

Πριν την αναχώρηση

  • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής
  • Αίτηση Επιμόρφωσης Προσωπικού 
  • Έγκριση Μετακίνησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος
  • Staff Mobility for Training Agreement υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
  • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για επιμόρφωση (εις διπλούν)
  • Αναλυτικό πρόγραμμα παρακολούθησης, επιβεβαιωμένο από το ίδρυμα υποδοχής

 

Μετά την επιστροφή

  • Πιστοποιητικό συμμετοχής, όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται το αντικείμενο της δραστηριότητας
  • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
  • Παραστατικά εισιτηρίων όπως τιμολόγια ή αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης
  • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού, η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο erasmus.global@uniwa.gr)

 

Η εντολή πληρωμής για τη μετακίνηση εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.