Πρακτική μέσω Erasmus+/ICM

Το Erasmus+ παρέχει στήριξη για πρακτική άσκηση (τοποθέτηση σε θέσεις εργασίας, μαθητεία κ.λπ.) στο εξωτερικό για φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χωρών του προγράμματος, σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και για υποψήφιους διδάκτορες.
Κάνοντας πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με το Erasmus+, μπορείς να βελτιώσεις τις επικοινωνιακές, γλωσσικές και διαπολιτισμικές σου δεξιότητες, καθώς και να λάβεις υψηλό επίπεδο γνώσεων, σχετικών με το αντικείμενο σπουδών σου. Το αντικείμενο της πρακτικής άσκησης αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Η πρακτική δεν μπορεί να σχετίζεται με παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ούτε και με εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.
Επίσης, από το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει την πρωτοβουλία Traineeship in digital skills με σκοπό να παρέχει στους φοιτητές όλων των γνωστικών αντικειμένων την ευκαιρία να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες σε αντικείμενα για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην αγορά εργασίας.
Πρακτική άσκηση πάνω σε digital skills, ορίζεται κάθε πρακτική άσκηση στην οποία οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν κατάρτιση ή κάνουν πρακτική άσκηση σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 

 • Digital marketing (e.g. social media management, web analytics)
 • Digital graphical, mechanical or architectural design
 • Development of apps, software, scripts, or websites
 • Installation, maintenance and management of IT systems and networks
 • Cybersecurity
 • Data analytics, mining and visualization
 • Programming and training of robots and artificial intelligence applications

 

Δεν εντάσσονται στις ψηφιακές δεξιότητες η εξυπηρέτηση πελατών, η διαχείριση παραγγελιών, η εισαγωγή δεδομένων ή καθήκοντα υπαλλήλου γραφείου.
Στη Δράση “Διεθνής Κινητικότητα” δεν μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ - ΕΥΡΕΣΗ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Ο φορέας πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια του οδηγού πρακτικής άσκησης και είναι απαραίτητο η πρακτική άσκηση να έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο των σπουδών σου. Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθείς να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας.
Φορέας υποδοχής είναι η νομική οντότητα με την οποία έχετε συμφωνήσει την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης.
Ο φορέας αυτός μπορεί να είναι:

 

 • Μη κερδοσκοπική οργάνωση
 • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση
 • Δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (συμπεριλαμβάνονται πρεσβείες, προξενεία κλπ.)
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα
 • Ερευνητικό ινστιτούτο
 • Σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου)
 • Ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως φορείς υποδοχής:

 

 • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης)

 

Όταν ξεκινήσετε να ψάχνετε για φορείς που σας ενδιαφέρουν, είναι σημαντικό να γράψετε και να αποστείλετε μαζί με το βιογραφικό σας ένα “motivation letter”. Σας προσφέρουμε ένα παράδειγμα ενός τέτοιου κειμένου ως οδηγό.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να αποστείλετε στον φορέα σας μαζί με το “motivation letter”  ένα βιογραφικό σημείωμα. Μπορεί, όχι απαραίτητα, να είναι σε μορφή “europass” έαν δεν έχετε ήδη κάποιο Βιογραφικό Σημείωμα.

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους Erasmus Coordinators για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή του φορέα υποδοχής.

Οι φοιτητές είναι υπεύθυνοι για την Εύρεση Φορέα Υποδοχής. Δηλαδή οι φοιτητές θα πρέπει να αναζητήσουν φορείς (οργανισμούς, εταιρείες κτλ.) στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους και να εξασφαλίσουν τη βεβαίωση του φορέα ότι τους δέχεται για το δεδομένο χρονικό διάστημα.

Σχετικά με προκηρύξεις θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών σε αρχές του εξωτερικού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΞ: https://www.mfa.gr/eykairies-stadiodromias/praktike-askese/.

Σημ.: Ο φορέας επιλογής θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρα όπου υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

ΒΑΣΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

Αν οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, η Επιτροπή Erasmus+ κατατάσσει τις υποψηφιότητες και λαμβάνει την τελική απόφαση βάσει μοριοδότησης με κριτήρια την ακαδημαϊκή επίδοση και τη γνώση ξένων γλωσσών.

 

Πέραν των κριτηρίων κατάταξης, εφαρμόζονται και οι παρακάτω κανόνες με βάση τις αρχές του προγράμματος Erasmus+:

 

 • Προτεραιότητα έχουν οι φοιτητές Α.Μ.Ε.Α. Τότε απαιτείται συνυποβολή της σχετικής βεβαίωσης.

 

 • Κατόπιν προτιμώνται  φοιτητές που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή πρακτική κατά τη διάρκεια του κύκλου σπουδών τους.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μετακινηθεί από 2 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό) ή 24 μήνες για τα 5ετή προγράμματα σπουδών
 • Η διάρκεια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα καθορίζεται βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων, με μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης τους 4 μήνες
 • Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της Ε.Ε. υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 1. Αίτηση Συμμετοχής του υποψήφιου φοιτητή
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
 3. Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών
 4. Πρόσφατη Αναλυτική Βαθμολογία
 5. Βιογραφικό Σημείωμα του φοιτητή στα Αγγλικά ή/και Ελληνικά
 6. Πιστοποιητικό(α) Ξένης Γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου Β2
 7. Βεβαίωση Αποδοχής από τον Φορέα  ή e-mail επιβεβαίωσης για αποδοχή (σε αρχικό στάδιο)
 8. Βεβαίωση Τμήματος ότι ο μετακινούμενος πληροί τα κριτήρια για πρακτική

ΦΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 • Student Application Form
 • Θεώρηση Εισόδου (visa), όπου απαιτείται*
 • Συμφωνία Μάθησης για Πρακτική
 • Σύμβαση Επιχορήγησης Φοιτητών
 • Κράτηση εισιτηρίου μετάβασης ή/και επιστροφής
 • Ελληνικό Τραπεζικό Λογαριασμό (απαραιτήτως ο φοιτητής να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος)
 • Ασφάλεια: Υγείας (υποχρεωτικά), Προσωπικού Ατυχήματος (υποχρεωτικά), Γενικής Αστικής Ευθύνης Υπέρ Τρίτων (υποχρεωτικά)
 • Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement)
 • Χάρτης Φοιτητή Erasmus+ (Erasmus+ Student Charter)

 

*Ο φοιτητής οφείλει να ενημερωθεί εγκαίρως από την αρμόδια πρεσβεία ή προξενική αρχή για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια θεώρησης εισόδου για την εκάστοτε χώρα.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό μέσω του προγράμματος Erasmus+, αναγνωρίζεται πλήρως εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχη περίοδος πρακτικής άσκησης στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.

Η Πρακτική μέσω του προγράμματος Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα παρέχει δύο επιλογές:

 

 • Πρακτική που περιλαμβάνεται στο Πρόγραμμα Σπουδών (Traineeships embedded in the curriculum): Περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή και είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου. Απαραίτητη η χρήση ECTS για την αναγνώριση της πρακτικής καθώς και η βαθμολογία αυτής. Σε αυτή την περίπτωση ο βαθμός της πρακτικής αναφέρεται στην Αναλυτική Βαθμολογία του φοιτητή. Επιπλέον, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.
 • Εθελοντική Πρακτική (Voluntary traineeships): Η πρακτική δεν περιλαμβάνεται στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών του φοιτητή, ούτε είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση όμως, η περίοδος πρακτικής άσκησης θα πρέπει να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement) του φοιτητή.

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

Η επιχορήγηση για τους εξερχόμενους φοιτητές στη Διεθνή Κινητικότητα είναι σταθερή για όλες τις χώρες και ανέρχεται στα 700€/ μήνα. Επιπλέον αυτού, ο φοιτητής δικαιούται επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδιού, η οποία υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής απόστασης από το Ίδρυμα Αποστολής προς τον Φορέα Υποδοχής μέσω του αντίστοιχου εργαλείου της Ε.Ε. και κυμαίνεται από 180 – 1500€. Το ποσό αυτό είναι σταθερό ανεξαρτήτως του ποσού που θα στοιχήσει το εισιτήριο και αφορά σε ταξίδι μετ’ επιστροφής. Το σύνολο της επιχορήγησης, δηλαδή personal + travel grant, αποδίδεται σε 2 δόσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική άσκηση, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+.

Σχετικά με zero-grant κινητικότητες (κινητικότητα μηδενικής επιχορήγησης): Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης φοιτητών, σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι, ως zero-grant (μηδενική επιχορήγηση), όπου η κινητικότητα διέπεται από όλες τις διαδικασίες και τα έγγραφα του Erasmus+ αλλά ο μετακινούμενος δεν λαμβάνει επιχορήγηση από το πρόγραμμα. Ακόμη και η zero-grant περίοδος προσμετράται στο όριο που μπορεί να κάνει κάποιος μετακίνηση Erasmus+ ανά κύκλο σπουδών.

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί η Β’ Δόση της Υποτροφίας ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της Α’ Δόσης που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτώσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας κλπ).

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οι διαθέσιμες προς μετακίνηση χώρες αναρτώνται κάθε φορά στην εκάστοτε προκήρυξη, βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων που έχουν δοθεί στο ίδρυμά μας από το ΙΚΥ και την ΕΕ.
Επίσης, υπάρχουν περιορισμοί στις μετακινήσεις φοιτητών σε συγκεκριμένες χώρες, για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από εδώ. Τέλος, οι δραστηριότητες κινητικότητας πρέπει να πραγματοποιούνται σε χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αλλά διαφέρουν από τη χώρα του φορέα αποστολής και τη χώρα διαμονής του εκάστοτε μετακινούμενου ατόμου.