Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία (STA)

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει συμφωνία του Πανεπιστημίου υποδοχής με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (δείτε τις σχετικές συμφωνίες). 

Στην Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 8 ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα (ή οποιαδήποτε μικρότερης διάρκειας περίοδος παραμονής).

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού θέλει να συμμετέχει σε Κινητικότητα με σκοπό τη Διδασκαλία σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να προσκομίσει στο αρμόδιο γραφείο Erasmus τα παρακάτω έγγραφα:

 

Πριν την αναχώρηση

 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής. Η πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρει “στο πλαίσια του Προγράμματος Erasmus+”
 • Αίτηση Διδασκαλίας Προσωπικού 
 • Έγκριση Μετακίνησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (Επιτροπή Ερευνών)
 • Staff Mobility for Teaching Agreement υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Παραστατικά εισιτηρίων: αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, ή κάρτες επιβίβασης (η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του γραφείου Erasmus)
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για διδασκαλία (εις διπλούν)
 • Έγκριση άδειας από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (Διεύθυνση Διοικητικού). Η διαδικασία αίτησης άδειας πραγματοποιείται με ευθύνη του μετακινούμενου.

 

Μετά την επιστροφή

 • Πιστοποιητικό συμμετοχής
  όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται ότι οι διδακτικές ώρες ήταν τουλάχιστον 8 (ελάχιστη διάρκεια 2 διαδοχικές ημέρες, μέγιστη διάρκεια 2 μήνες)
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Οποιοδήποτε υλικό παρήχθη ως απόρροια της διδασκαλίας στο Ίδρυμα Υποδοχής
 • Παραστατικά εισιτηρίων: κάρτες επιβίβασης
 • Έκθεση πεπραγμένων προσωπικού
  η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο γραφείο Erasmus)