Κινητικότητα Προσωπικού

Σκοπός

Σκοπός της κινητικότητας είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 διαδοχικές ημέρες έως 2 μήνες και 8 ώρες την εβδομάδα.
Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 διαδοχικές ημέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδιού).

Επιλέξιμοι φορείς

 • ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
 • ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, π.χ.:
  • δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
  • δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου
  • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/ βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων)
  • ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων)
  • Μ.Κ.Ο.
  • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης

Διάρκεια

Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας (διδασκαλίας ή επιμόρφωσης) είναι 2 διαδοχικές ημέρες (δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδιού).

Επιχορήγηση

Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

 • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάση χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής.
 • Το ποσό για την κάλυψη ατομικών αναγκών διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διανυόμενη απόσταση Ευρώ ανά συμμετέχοντα
Μεταξύ 10 και 99 χλμ 20
Μεταξύ 100 και 499 χλμ 180
Μεταξύ 500 και 1999 χλμ 275
Μεταξύ 2000 και 2999 χλμ 360
Μεταξύ 3000 και 3999 χλμ 530
Μεταξύ 4000 και 7999 χλμ 820
8000 χλμ ή άνω 1500

Σημαντική σημείωση

Ως «διανυόμενη απόσταση» νοείται η απόσταση μεταξύ του τόπου προέλευσης και του τόπου διεξαγωγής της δραστηριότητας, ενώ το «ποσό» αντιστοιχεί στην χρηματοδοτική συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου προς και από τον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας.

Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών

Χώρα Υποδοχής Ευρώ ανά ημέρα
Ομάδα A:
Νορβηγία, Δανία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Σουηδία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Λιχτενστάιν Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)
162
Ομάδα Β:
Ολλανδία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος, Ελλάδα, Μάλτα, Πορτογαλία Τρίτες Χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 13 (Ανδόρα, Μονακό, Σαν Μαρίνο, Βατικανό)
144
Ομάδα Γ:
Σλοβενία, Εσθονία, Λετονία, Κροατία, Σλοβακία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Λιθουανία, Τουρκία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Σερβία
126