Κινητικότητα με σκοπό την Επιμόρφωση (STT)

Αν κάποιο μέλος του εκπαιδευτικού ή του διοικητικού προσωπικού ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε εκδήλωση επιμόρφωσης σε Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με εγκεκριμένο χάρτη Erasmus, (σχετικές ευκαιρίες επιμόρφωσης) θα πρέπει να ακολουθήσει την κάτωθι διαδικασία προσκομίζοντας στο αρμόδιο γραφείο Erasmus τα παρακάτω έγγραφα (η προσκόμιση μπορεί να γίνει και μέσω email):

 

Πριν την αναχώρηση

 • Πρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής (προαιρετική)
 • Αίτηση Επιμόρφωσης Προσωπικού (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο γραφείο Erasmus)
 • Έγκριση Μετακίνησης από την αρμόδια Υπηρεσία του Ιδρύματος (Επιτροπή Ερευνών)
 • Staff Mobility for Training Agreement υπογεγραμμένο από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη
 • Παραστατικά εισιτηρίων:
  αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων, ή κάρτες επιβίβασης (η αγορά των εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο μετά από έγγραφη έγκριση του γραφείου Erasmus)
 • Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ προσωπικού ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης για επιμόρφωση (εις διπλούν)
 • Έγκριση άδειας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ιδρύματος ( π.χ. Διεύθυνση Διοικητικού). Η διαδικασία αίτησης άδειας πραγματοποιείται με ευθύνη του μετακινούμενου.

 

Μετά την επιστροφή

 • Πιστοποιητικό συμμετοχής,
  όπου βεβαιώνονται οι πραγματικές ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κινητικότητας και θα αναφέρεται το αντικείμενο της δραστηριότητας
 • Διαδικτυακή τελική έκθεση ΕU Survey
 • Παραστατικά εισιτηρίων: κάρτες επιβίβασης
 • Έκθεση μετακίνησης προσωπικού,
  η οποία θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου (η έκθεση αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο αρμόδιο γραφείο Erasmus)

 

Η εντολή πληρωμής εκδίδεται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.