Οι χώρες που μπορείτε να επιλέξετε.

Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της Ε.Ε.:

Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία.

Η Ελβετία δεν αποτελεί χώρα του προγράμματος Erasmus+.

Ομάδα 1: Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Ομάδα 2: Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Ομάδα 3: Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης