Κοινωνικά Ευπαθείς Ομάδες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα παρακάτω αφορούν την κινητικότητα φοιτητών σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μόνο για σπουδές

Σχετικά με τους φοιτητές που προέρχονται από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, ισχύουν τα εξής:

 

Για τους φοιτητές που ΔΕΝ έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητούνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα με βάση την ατομική και  οικογενειακή φορολογική δήλωση  του πρόσφατου οικονομικού έτους:

  1. Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει ατομική φορολογική δήλωση υποχρεούται να προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβάλλει ατομική φορολογική δήλωση.
  2. Για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος από την οικογενειακή φορολογική δήλωση λαμβάνουμε υπόψη τον συνολικό αριθμό των μελών της οικογένειας όπως προκύπτει από τους κωδικούς 003 και 004 του εκκαθαριστικού σημειώματος της οικογένειας.
  3. Εάν στο οικογενειακό εκκαθαριστικό δεν αναγράφεται το ΑΜΚΑ του φοιτητή, λαμβάνεται υπόψη μόνο η ατομική φορολογική δήλωση του φοιτητή (ατομικό εκκαθαριστικό). Σημειώνεται ότι εάν δεν εμφανίζεται ως προστατευόμενο μέλος και δεν προσκομίσει και εκκαθαριστικό με βάση την ατομική φορολογική δήλωση τότε δε δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης
  4. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και δεν έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού στον έναν γονέα, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα και των δύο γονέων με βάση τα επιμέρους εκκαθαριστικά. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ένας ή και οι δύο γονείς έχουν παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο, τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου,  καθώς και τα προστατευόμενα μέλη συνολικά και για τους δύο διαζευγμένους γονείς.
  5. Στην περίπτωση που οι γονείς του φοιτητή είναι διαζευγμένοι και έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του παιδιού, στον έναν γονέα, τότε λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα του γονέα στον οποίο έχει ανατεθεί. Στην περίπτωση που ο γονέας έχει παντρευτεί εκ νέου και υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση με τον/την  νέο/α σύζυγο τότε για τον υπολογισμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα επιβολής εισφοράς υπόχρεου και συζύγου,  καθώς και τα προστατευόμενα μέλη που περιλαμβάνονται στη δήλωση του γονέα.

 

Για τους φοιτητές που ΕΧΟΥΝ συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα ζητείται μόνο το εκκαθαριστικό σημείωμα με βάση την ατομική φορολογική δήλωση του πρόσφατου οικονομικού έτους:

  1. Στην περίπτωση των φοιτητών όπου κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών για την πρόσθετη επιχορήγηση, έχουν συμπληρώσει το 25ο  έτος της ηλικίας τους, τότε θα λαμβάνεται υπόψη το πιο πρόσφατο εκδοθέν εκκαθαριστικό ανεξάρτητα αν είχε μικρότερη ηλικία κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.
  2. Εφόσον ο φοιτητής/τρια δεν έχει υποβάλει ατομική φορολογική δήλωση δεν δικαιούται πρόσθετης επιχορήγησης.