Διαδικασίες Erasmus+/ICM

Προετοιμασία Μετακίνησης

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα στάδια της μετακίνησής σας από εδώ.

Επιλέξιμοι φορείς και επιχορήγηση

Η κινητικότητα προσωπικού συνίσταται στη μετακίνηση σε Ίδρυμα του εξωτερικού με το οποίο υπάρχει διαπανεπιστημιακή συμφωνία:

 • Ακαδημαϊκού προσωπικού με σκοπό τη διδασκαλία ή την επιμόρφωση
 • Διοικητικών υπαλλήλων με σκοπό την επιμόρφωση

 

Επιλέξιμοι φορείς είναι:

 • Ένα ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης που έχει λάβει τον ECHE
 • Ένας δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Π.χ. δημόσια ή ιδιωτική μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων), δημόσιος φορέας τοπικού, περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος από τον εργασιακό χώρο (συμπεριλαμβανομένων εμπορικών επιμελητηρίων, επαγγελματικών/βιοτεχνικών ενώσεων και συνδικαλιστικών ενώσεων), ερευνητικό ινστιτούτο, ίδρυμα, σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιασδήποτε βαθμίδας από την προσχολική έως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων), Μ.Κ.Ο., φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικής και πληροφόρησης.

 

Σκοπός της κινητικότητας

Είναι η γνωριμία με ένα διαφορετικό πλαίσιο εργασίας και η απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων εργασίας. Η επιλογή γίνεται από το ίδρυμα προέλευσης και η διάρκεια καθορίζεται από 2 μέρες έως 2 μήνες. Η επιχορήγηση των ατομικών δαπανών καλύπτει και τις μέρες μετακίνησης, μία μέρα ακριβώς πριν τη μέρα δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό και μία μέρα ακριβώς μετά την τελευταία μέρα της δραστηριότητας που πραγματοποιείται στο εξωτερικό. Η ελάχιστη περίοδος δραστηριότητας διδασκαλίας ή επιμόρφωσης είναι 2 μέρες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι μέρες ταξιδίου.
Το ποσό υποτροφίας του μετακινούμενου καθορίζεται από:

 • Το ποσό αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ανώτατα ποσά ημερήσιας ή εβδομαδιαίας αποζημίωσης ανά χώρα, όπως αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • Το ποσό επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται βάσει χιλιομετρικής αποστάσεως ανάμεσα στον τόπο προέλευσης του συμμετέχοντα και στον τόπο διεξαγωγής της δραστηριότητας. Ο υπολογισμός των χιλιομετρικών αποστάσεων θα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό (online) εργαλείο υπολογισμού χιλιομετρικής απόστασης που διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Κατηγορίες Χιλιομετρικών Αποστάσεων

Ποσό

100-499 km

180 € ανά συμμετέχοντα

500-1999 km

275 € ανά συμμετέχοντα

2000-2999 km

360 € ανά συμμετέχοντα

3000-3999 km

530 € ανά συμμετέχοντα

4000-7999 km

820 € ανά συμμετέχοντα

8000-19999 km

1500 € ανά συμμετέχοντα

Απόδοση Επιχορήγησης

Η πληρωμή της προκαταβολής των μετακινούμενων πραγματοποιείται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
Το Ίδρυμα έχει στη διάθεσή του 45 ημερολογιακές ημέρες από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής (on line) Τελικής Έκθεσης του Συμμετέχοντα (EU- SURVEY) για την καταβολή του υπολοίπου ή την έκδοση εντάλματος είσπραξης, σε περίπτωση που απαιτείται επιστροφή καταβεβλημένου ποσού.

 

Ύψος Επιχορήγησης

 • Ποσό ημερήσιας επιχορήγησης εξερχόμενου προσωπικού 180 ευρώ/ημέρα (5 – 7 ημέρες ανά μετακίνηση), αυστηρά βάσει παραστατικών και πραγματικών ημερομηνιών μετακίνησης
 • Κάλυψη εξόδων μετακίνησης βάσει χιλιομετρικής απόστασης (συγκεκριμένα ποσά ανα προορισμό)
 • Επιπλέον επιχορήγηση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (καλύπτονται οι επιπρόσθετες δαπάνες κινητικότητας βάσει προϋπολογισμού των αναγκών αυτών – αίτηση), 100% βάσει πραγματικού κόστους

Για τις μετακινήσεις δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων εισιτηρίων, ξενοδοχείων και οποιωνδήποτε επιπλέον εξόδων. Το ποσό είναι συγκεκριμένο και καταβάλλεται σύμφωνα με τις πραγματοποιηθείσες ημέρες μετακίνησης (Boarding Passes, Certificate of Attendance etc.).

Μετακίνηση

 • Ανοιχτή πρόσκληση (προκήρυξη) για αίτηση μετακίνησης
 • Ανακοίνωση τελικής επιλογής μετακινούμενων
 • Έναρξη προγραμματισμού μετακίνησης 45 Ημέρες πριν την αναχώρηση
 • Αίτηση Άδειας μετακίνησης από το τμήμα (διαφοροποίηση ανά τμήμα – Invitation Letter!!!)
 • Έναρξη επικοινωνίας γραφείου Erasmus+/ICM με το Ίδρυμα προορισμού (για νέους μετακινούμενους) ενημερώνοντάς τους για τους επιλεγόμενους (cc σε μετακούμενους και IR του Πανεπιστημίου)
 • Συνέχιση επικοινωνίας του μετακινούμενου με το Ίδρυμα προορισμού για καθορισμό του προγράμματος της μετακίνησης και ενημέρωση του γραφέιου Erasmus+/ICM για την τελική του μορφή (cc σε γραφείο Erasmus+/ICM και IR του Πανεπιστημίου)
 • Συμπλήρωση αίτησης μετακίνησης AF (Application Form)

Επίσημα Έγγραφα Μετακίνησης

Πριν τη μετακίνηση

 • Διαβατήριο (σε ισχύ)
 • Ιδιωτική Ασφάλιση (υποχρεωτικά), υγειονομική περίθαλψη, προσωπικό ατύχημα, επαναπατρισμός (η ασφάλεια ΙΚΑ, δεν καλύπτει μη – Ευρωπαϊκές χώρες)
 • Application Form – AF (Αίτηση Μετακίνησης)
 • Mobility Agreement – MA (πρωτότυπο υπογεγραμμένο, σφραγισμένο, με ημερομηνίες)
 • Grant Agreement – GA (Σύμβαση μετακινούμενου με Πα.Δ.Α.) πρωτότυπο υπογεγραμμένο, με στοιχεία ασφάλισης
 • Πρόγραμμα μετακίνησης επικαιροποιημένο απο τον φορέα υποδοχής

Μετά τη μετακίνηση

 • Κάρτες Επιβίβασης (Boarding Passes)
 • Certificate of Attendance – Confirmation Letter
 • EU-Survey
 • Έκθεση Πεπραγμένων
 • Πολυμεσικό Υλικό (Video – Φωτογραφίες)
 • Βεβαίωση GDPR

Υποχρεώσεις Μετακινούμενων

Κατά τη διάρκεια της μετακίνησης

(5-7 ημέρες επιχορήγησης, 5 ημέρες φυσικής – υποχρεωτικής παρουσίας στο Πανεπιστήμιο)

 

Διδασκαλία (Teaching)

 • Μάθημα – Διάλεξη (8+ ώρες )
 • Επίσκεψη σε Εργαστηριακούς χώρους
 • Επίσκεψη στο γραφείο Erasmus του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου
 • Επίσκεψη στο Ελληνικό Προξενείο της Χώρας (προαιρετικό)

 

Μικτή Κινητικότητα (Mixed – Mobility)

Η περίοδος κινητικότητας προσωπικού στο εξωτερικό μπορεί να συνδυάζει δραστηριότητες διδασκαλίας και κατάρτισης.
Οποιαδήποτε περίοδος διδασκαλίας ή κατάρτισης στο εξωτερικό μπορεί να πραγματοποιηθεί ως δραστηριότητα μικτής
κινητικότητας.

 • Μάθημα – Διάλεξη (4+ ώρες )
 • Επίσκεψη σε Εργαστηριακούς χώρους
 • πίσκεψη στο αντίστοιχο τμήμα – θέση (Job Shadowing)
 • Συμμετοχή σε διοργανώσεις του Πανεπιστημίου (Staff – International Weeks, κ.λ.π.)
 • Επίσκεψη στο γραφείο Erasmus του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου
 • Επίσκεψη στο γραφείο Erasmus του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου
 • Επίσκεψη στο Ελληνικό Προξενείο της Χώρας (προαιρετικό)

 

Επιμόρφωση (Training) 

 • Επίσκεψη στο αντίστοιχο τμήμα – θέση (Job Shadowing)
 • Συμμετοχή σε διοργανώσεις του Πανεπιστημίου (Staff – International Weeks, κ.λ.π.)
 • Επίσκεψη στο γραφείο Erasmus του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου
 • Επίσκεψη στο Ελληνικό Προξενείο της Χώρας (προαιρετικό)

 

Μετά τη μετακίνηση

 • Έκθεση Πεπραγμένων: Ενημερωτικό κείμενο με αποτελέσματα συναντήσεων και προτεινόμενες μελλοντικές κινήσεις, το οποίο θα συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό (Δημοσίευση στον διαδικτυακό ιστότοπο του Erasmus+/Διεθνής Κινητικότητα), Βεβαίωση GDPR
 • Ενημέρωση πεπραγμένων σε ημερίδες και συναντήσεις-ημερίδες-παρουσιάσεις με προσωπικό του Πα.Δ.Α. και συνεργαζόμενων πανεπιστημίων
 • Παροχή βοήθειας και φιλοξενίας-ξενάγησης σε εισερχόμενους μετακινούμενους