Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ / Κλασική Κινητικότητα Προσωπικό

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ / Κλασική Κινητικότητα Προσωπικό

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-2024, δίνεται η δυνατότητα στο μόνιμο διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στα μέλη του προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) (που έχουν προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια κι έχουν σχέση εργασίας σε ισχύ με το ΠΑΔΑ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης), να μετακινηθούν σε χώρες της Ευρώπης. 

Η δραστηριότητα αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία ή συνδυαστική διδασκαλία ή επιμόρφωση-κατάρτιση στο αντικείμενο ενασχόλησης σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα ή σε άλλο συναφή οργανισμό και ΟΧΙ συμμετοχή σε συνέδριο κ.λπ. 

Για το λόγο αυτό, καλούμε τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που επιθυμούν να μετακινηθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω δράσης, να υποβάλουν αίτηση για μετακίνηση έως και την  19η Ιανουαρίου 2024. 

 

Εφόσον, εγκριθεί η αίτηση και προκειμένου να υλοποιηθεί η μετακίνηση, οι ενδιαφερόμενοι θα  πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 1. Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας ή επιμόρφωσης, 
 2. Υπογεγραμμένη πλήρη συμφωνία διδασκαλίας ή επιμόρφωσης (Teaching or Training Mobility Agreement). 

 

Με βάση τα οικονομικά στοιχεία του προγράμματος προβλέπεται μέγιστη συνολική χρηματοδότηση για (5) πέντε ημέρες ανά μετακίνηση (ημέρες ταξιδιού και ημέρες δραστηριότητας) και ελάχιστη (2) δύο  ημέρες. Το σύνολο της μετακίνησης  θα πρέπει να πραγματοποιείται σε εργάσιμες ημέρες στο φορέα Υποδοχής. 

Εξαιρείται το προσωπικό που συμμετέχει σε International Weeks, τα μέλη ΔΕΠ που συνοδεύουν φοιτητές που λαμβάνουν μέρος σε Blended Intensive Programmes (BIPs), καθώς και ειδικές, επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα. 

 

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν συμπληρώνοντας την ακόλουθη ηλεκτρονική φόρμα (ο σχετικός σύνδεσμος δίνεται παρακάτω).  

Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν. (π.χ. χωρίς δήλωση Παν/μίου ή ημερομηνίες μετακίνησης ή Invitation Letter ή Acceptance Letter από το Παν/μιο Υποδοχής) 

 

 

Επιπλέον, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να στείλουν στο email του Γραφείου Erasmus+, erasmus@uniwa.grΠρόσκληση του Ιδρύματος Υποδοχής, με ενδεικτικές ημερομηνίες μετακίνησης: 

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ – (εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων μετακίνησης) : 

 

Α. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π., Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.  

Προτεραιότητα δίνεται στα μόνιμα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ που: 

 1. έχουν αιτηθεί και μετακινούνται για πρώτη φορά με πρόγραμμα Erasmus+ είτε για διδασκαλία, είτε για συνδυαστική μετακίνηση (combined mobility), είτε για επιμόρφωση. 
 2. έχουν αιτηθεί για διδασκαλία ή συνδυαστική μετακίνηση (combined mobility) με συνάφεια αντικειμένου με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής.  
 3. συμμετέχουν σε BIP (Blended-Intensive Programs) και International Weeks. 
 4. κατέχουν θέση ευθύνης (π.χ. Κοσμήτορες, Πρόεδροι Τμήματος, Συντονιστές Erasmus+ κτλ.) έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση για επιμόρφωση αντί για διδασκαλία. 
 5. προσφέρουν μαθήματα στην αγγλική γλώσσα σε εισερχόμενους φοιτητές Erasmus+.  
 6. έχουν εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχα προγράμματα Erasmus+ π.χ.  προσφορά μαθημάτων σε φοιτητές Erasmus+, τμηματικοί συντονιστές κλπ 
 7. έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας 

 

Απαραίτητη πρϋπόθεση για την πραγματοποίηση μετακίνησης για διδασκαλία ή συνδυαστική διδασκαλία αποτελεί η ύπαρξη ή σύναψη Διιδρυματικής Συμφωνίας με το Πανεπιστήμιο Υποδοχής. Διαφορετικά, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η εν λόγω μετακίνηση. 

 

Β. ΜΕΛΗ Δ.Π. 

Προτεραιότητα δίνεται στους μόνιμους υπαλλήλους, ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ (με προϋπηρεσία πάνω από 3 χρόνια και σύμβαση εργασίας που να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης) που   

 1. έχουν αιτηθεί και μετακινούνται για πρώτη φορά με πρόγραμμα Erasmus+ Κλασική Κινητικότητα 
 2. έχουν πραγματοποιήσει τις λιγότερες μετακινήσεις από το Σεπτέμβριο 2018 (ακ. έτος 2018-2019) μέχρι τη δημοσίευση της τρέχουσας Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ Κλασική Κινητικότητα  
 3. έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας 

 

Σημειώνεται ότι δίνεται προτεραιότητα στο προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013) [στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την συμπερίληψη – inclusion and diversity] 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για μέχρι (1) μία μετακίνηση. Η μετακίνηση θα πρέπει να υλοποιηθεί έως 15 Ιουλίου 2024. 

Για την ορθότερη διαχείριση του Προγράμματος, όλα τα υποψήφια προς μετακίνηση μέλη του προσωπικού θα πρέπει να λαμβάνουν από το Γραφείο Erasmus+ γραπτή έγκριση προτού προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με τη μετακίνησή τους. 

Μετά την έγκριση των αιτήσεων και για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε μετακίνησης στο εξωτερικό απαιτείται άδεια απουσίας από την υπηρεσία. Τη σχετική αίτηση υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια Υπηρεσία ανάλογα με τη σχέση εργασίας που έχει με το Ίδρυμα. Η υποβολή της αίτησης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του μετακινούμενου. 

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδίου και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η επιμόρφωση στους φορείς εξωτερικού. 

Συνίσταται όλες οι απαραίτητες ενέργειες να διενεργηθούν τουλάχιστον ένα μήνα πριν την προγραμματισμένη μετακίνηση, για την έγκαιρη επιχορήγησή σας.  

 

Το γραφείο Erasmus+ είναι στη διάθεση του προσωπικού για επιπλέον πληροφόρηση. 

 
Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής. Ελλιπείς ή εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα αξιολογηθούν.
 
Για πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με τις κυρίες
Λυδία Δημητρακοπούλου (μετακινήσεις Διοικητικού Προσωπικού) 2105385164 και 
Δήμητρα Ματσούκα (μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) 2105385157