Βασικές Πληροφορίες 

Η πρακτική άσκησης οφείλει να σου προσφέρει υψηλό επίπεδο γνώσεων και ποιότητας και να είναι σχετικό με το αντικείμενο σπουδών σου.

Ιδιαίτερη προσοχή στην προκήρυξη η οποία είναι:

Κάθε Οκτώβριο αν ενδιαφέρομαι να μετακινηθώ κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου

Κάθε Απρίλιο αν ενδιαφέρομαι να μετακινηθώ κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου

Ο φορέας πρέπει να πληροί κάποια κριτήρια του οδηγού πρακτικής άσκησης, είναι απαραίτητο η πρακτική άσκηση να έχει άμεση σχέση με τo αντικείμενο των σπουδών σου.

Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθείτε να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,

Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για :

(i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, 

ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας. 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως φορείς υποδοχής:

– Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων

– Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

 

Βασικά Κριτήρια αξιολόγησης φοιτητών

Στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης,  επιλέγονται φοιτητές από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του Ομίλου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

 Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγεται  για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας εξαρτάται κάθε φορά  από το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΙΚΥ  προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

 

Η αίτηση συμμέτοχης του φοιτητή αξιολογείτε βάση των κάτωθι κριτηρίων

  1. Ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας : Β2 σε μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα

  2. Ακαδημαϊκή επίδοση

  3. Οφειλόμενα μαθήματα ειδικότητας

  4. Έτος/εξάμηνο φοίτησης

  5. Αποδοχή από φορέα του εξωτερικού

 

          Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

                                          Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+

       

Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Εύκολη Πλοήγηση

1. Διάρκεια

2. Χώρες

3. Εύρεση Πρακτικής

4. Επιχορήγηση

5. ΑΜΕΑ