1.ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το διάστημα που μπορείτε να μετακινηθείτε

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να μετακινηθεί από 2 έως 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό)

Η διάρκεια χρηματοδότησης από το πρόγραμμα καθορίζεται βάση των διαθέσιμων κονδυλίων με μέγιστη δυνατότητα χρηματοδότησης τους 6 μήνες.

 

Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται στην ανώτατη διάρκεια