ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ

 Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη 1) οι φοιτητές πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα :

Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη 1) και εντός των οριζόμενων προθεσμιών τα παρακάτω :

             (Ο φοιτητής με βάση τις δεσμεύσεις του στη Σύμβαση Επιχορήγησης, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια του ως φυσικού προσώπου τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του/της κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Ο φοιτητής καλύπτεται με τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης για το διάστημα της παραμονής του για πρακτική άσκηση εκτός εάν ο φορέας καλύπτει τον μετακινούμενο για τις ασφάλειες αυτές.

Κατά την διάρκεια της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο ERASMUS+ με τα παρακάτω έγγραφα (ηλεκτρονική αποστολή αρχικά, κατάθεση πρωτοτύπων μετά την λήξη της κινητικότητας :

Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης που έχει καταγραφεί στη σύμβαση επιχορήγησης. Ως διάστημα πρακτικής άσκησης (internship period) νοείται η ημερομηνία έναρξης και λήξης που έχει καταγραφεί στη σύμβαση επιχορήγησης.

(Κατατίθεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών  το τμήμα during the mobility ηλεκτρονικά συμπληρωμένο σε 1 αντίτυπο. Δεκτές οι σκαναρισμένες υπογραφές)

 

Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται μετά από επικοινωνία με τους Συντονιστές ERASMUS+ του κάθε Τμήματος και του Γραφείου Erasmus+.

 

Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή ή παράταση  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο ένα μήνα πριν την λήξη της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας λήξης. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ιδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής).

 

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 

 

  • Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής)
    Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτειυπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).

 

  • Διαδικτυακή Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα (EU SURVEY). Ο μετακινούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την έκθεση, αποθηκεύει σε μορφή pdf και καταθέτει σε 1 αντίτυπο.
  • Αποτέλεσμα β΄ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.