ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

*Οι φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του Ομίλου οφείλουν να καταθέτουν στα Ιδρύματα προέλευσής τους πλήρη φάκελο με τα ανωτέρω έγγραφα εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Για τους φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. λόγω πιο ευέλικτων εσωτερικών διαδικασιών η κατάθεση της βεβαίωσης αποδοχής και της Συμφωνίας πρακτικής Άσκησης δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί την στιγμή της αίτησης.

 

Η κατάθεση των ανωτέρω πραγματοποιείται στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης για τους φοιτητές που προέρχονται από το ΠΑ.Δ.Α. ή στα Γραφεία ERASMUS για τους φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.