ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης,  επιλέγονται φοιτητές από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του Ομίλου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

 Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγεται  για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας εξαρτάται κάθε φορά  από το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΙΚΥ  προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών ορίζονται το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  ορίζει το επίπεδο B2. Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή, το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα συμμετοχής, η άμεση σχέση του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/ δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη πρακτική άσκηση, θα ορίζονται από το κάθε Τμήμα/Ίδρυμα αντίστοιχα.