ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι :

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι :
 • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • Δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • Ερευνητικό ινστιτούτο
 • Ίδρυμα
 • Σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • Μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • Ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

 

Δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα

 

Πρότερες συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού & τρόπος επικοινωνίας μπορείτε να δείτε εδώ και εδώ

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

http://erasmusintern.org