Γενικές Πληροφορίες (Ακαδημαϊκό Έτος 2018 – 2019)

                                                            

 

Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα σε

 • Προπτυχιακούς φοιτητές,
 • Μεταπτυχιακούς φοιτητές,
 • Υποψήφιους Διδάκτορες, και
 • Πρόσφατα Απόφοιτους

 

να πραγματοποιήσουν περίοδο πρακτικής άσκησης (απόκτηση εργασιακής εμπειρίας) στο εξωτερικό σε επιχείρηση ή οποιονδήποτε άλλο συναφή χώρο εργασίας .

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής  ή των Ιδρυμάτων που ανήκουν στον Όμιλο. Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση με σκοπό την  πρακτική άσκηση έχουν οι φοιτητές που βρίσκονται στο επιλέξιμο εξάμηνο για πρακτική άσκηση (εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από το οικείο Τμήμα/Ίδρυμα προέλευσης του φοιτητή).

 

Για την καλύτερη υποστήριξη των φοιτητών ώστε να αποκτούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον τους, δημιουργήθηκε σύμπραξη μεταξύ των προγραμμάτων ERASMUS+ και Ορίζοντας 2020. Η εν λόγω σύμπραξη θα προσφέρει και θα προάγει περισσότερες ευκαιρίες πρακτικής άσκησης για φοιτητές και προσφάτως αποφοιτήσαντες που επιθυμούν να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση εργασιακών καθηκόντων και την ανάπτυξη σε μια οικονομία και κοινωνία που υποβάλλεται συνεχώς σε ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι φοιτητές και οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από όλους τους κλάδους καλούνται να υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση σε αυτούς τους τομείς.

Όπου είναι εφικτό, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος σπουδών του φοιτητή.

 

Συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΠΑ.Δ.Α.

 

Στο πλαίσιο της Δράσης Όμιλος Πρακτικής Άσκησης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και συγκεκριμένα το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης 1, προσφέρει την δυνατότητα μετακίνησης για πρακτική άσκηση σε φοιτητές που προέρχονται από τα παρακάτω  Πανεπιστημιακά Ιδρύματα:

 

A/A

Επωνυμία Ιδρύματος Προέλευσης

1

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

2

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.)

3

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

4

ΑΣΠΑΙΤΕ

5

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (ΑΣΤΕΚ)

6

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών  (ΑΣΚΤ)

7

Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

8

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9

ΠΑ.Δ.Α.

   
   
   
   

 

 

 

Το Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών της Πανεπιστημιούπολης 1 παρέχει διοικητική και οικονομική υποστήριξη στους φοιτητές που μετακινούνται στο πλαίσιο αυτής της δράσης.

Επιλέξιμα κράτη για κινητικότητα

Το πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιείται στις εξής χώρες :

 

 • Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα*, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Σερβία

*δεν είναι επιλέξιμες οι κινητικότητες εντός της Ελλάδας

 

 • Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ

Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία

H κινητικότητα προς Ελβετία δεν είναι επιλέξιμη στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+.

 

Πρόσθετα κριτήρια επιλεξιμότητας κατά την υλοποίηση της κινητικότητας φοιτητών

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί

Ο οργανισμός υποδοχής μπορεί να είναι :

 • Οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στην αγορά εργασίας ή στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας. Για παράδειγμα, ένας τέτοιος οργανισμός μπορεί να είναι :
 • Δημόσια ή ιδιωτική, μικρή, μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • Δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • Κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιμελητηρίων, των βιοτεχνικών/επαγγελματικών ενώσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 • Ερευνητικό ινστιτούτο
 • Ίδρυμα
 • Σχολείο/ινστιτούτο/εκπαιδευτικό κέντρο (οποιουδήποτε επιπέδου από την προσχολική έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης, επίσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων)
 • Μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ
 • Ένας φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • Ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Χώρας του Προγράμματος, στο οποίο έχει απονεμηθεί ο Χάρτης Erasmus για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Δεν είναι επιλέξιμοι ως οργανισμοί υποδοχής:

 • Οι θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων μονάδων (ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
 • Οργανισμοί οι οποίοι διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. (με στόχο την αποφυγή πιθανής σύγκρουσης συμφερόντων ή/και διπλής χρηματοδότησης).

Κριτήρια επιλεξιμότητας φοιτητών

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι είναι:

 • Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+
 • Υπήκοοι άλλων χωρών εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και επιλογής που ορίζονται από το πρόγραμμα και το Ίδρυμα φοίτησης του φοιτητή αντίστοιχα.

Πρότερες συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού & τρόπος επικοινωνίας

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση σε ένα από τα Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια του εξωτερικού με το οποίο το Τμήμα τους έχει συνάψει διμερή συμφωνία συνεργασίας. Επίσης, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ έχει αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς του εξωτερικού, εταιρείες, μουσεία, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Τους φορείς αυτούς ανά γνωστικό αντικείμενο θα τους βρείτε εδώ. Επίσης, πλατφόρμες αναζήτησης φορέων πρακτικής άσκησης με το πρόγραμμα ERASMUS+ μπορείτε να βρείτε εδώ και εδώ .

Οι φοιτητές μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής χρησιμοποιώντας το motivation letter επισυνάπτοντας βιογραφικό σημείωμα σε μορφή EUROPASS.

Στη διαδικασία της αναζήτησης και επιλογής θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε:

 • Ο φορέας να είναι επιλέξιμος,
 • Η πρακτική άσκηση που προσφέρει ο φορέας να σχετίζεται άμεσα με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή,
 • Το εργασιακό πλαίσιο στο οποίο θα ενταχθεί ο φοιτητής να είναι σαφές από την αρχή, και να εξασφαλίζονται διεθνώς αποδεκτές συνθήκες εργασίας,
 • Από την περιγραφή του αντικειμένου πρακτικής άσκησης (όπως αυτή καταγράφεται στο Learning Agreement for Traineeships) να προκύπτει ότι αυτό αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας και ότι δεν πρόκειται για (i) παρακολούθηση μαθημάτων ή εργαστηρίων που εντάσσονται σε ένα πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών, ή (ii) εκπόνηση μέρους ερευνητικής εργασίας.

Οι φοιτητές είναι απαραίτητο να επικοινωνούν με τους ERASMUS COORDINATORS 2019  για καθοδήγηση και συμβουλές αναφορικά με την επιλογή του φορέα υποδοχής.

Διάρκεια της δραστηριότητας

Περίοδοι πρακτικής άσκησης : από 2 έως 12 μήνες

Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να συμμετέχει σε περιόδους κινητικότητας ανώτατης διάρκειας έως και 12 μηνών ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους των

δραστηριοτήτων κινητικότητας. Η συμμετοχή με μηδενική επιχορήγηση από κονδύλια της ΕΕ υπολογίζεται και αυτή στην ανώτατη διάρκεια.

Η διάρκεια μιας περιόδου πρακτικής άσκησης για προσφάτως αποφοιτήσαντες συνυπολογίζεται στη μέγιστη διάρκεια των 12 μηνών του κύκλου κατά τον οποίο οι τελευταίοι υποβάλλουν αίτηση για πρακτική άσκηση.

Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες από την ανώτατη εκπαίδευση μπορούν να συμμετέχουν σε πρακτική άσκηση μεταξύ Χωρών του Προγράμματος. Οι προσφάτως αποφοιτήσαντες πρέπει να επιλεγούν από το ανώτατο εκπαιδευτικό τους ίδρυμα κατά το τελευταίο έτος των σπουδών τους και πρέπει να πραγματοποιήσουν και να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στο εξωτερικό εντός ενός έτους μετά την αποφοίτησή τους.

Κριτήρια επιλογής φοιτητών

Στο πλαίσιο της κάθε προκήρυξης,  επιλέγονται φοιτητές από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής καθώς και των Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων του Ομίλου. Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με τρόπο που χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, συνέπεια και ίση μεταχείριση όλων των υποψηφίων.

 Ο αριθμός των φοιτητών που επιλέγεται  για συμμετοχή (με χρηματοδότηση) στη δράση κινητικότητας εξαρτάται κάθε φορά  από το ύψος της εγκεκριμένης χρηματοδότησης του ΙΚΥ  προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ως κριτήρια επιλογής των φοιτητών ορίζονται το επίπεδο γνώσης της επίσημης γλώσσας της χώρας υποδοχής ή του φορέα υποδοχής, το οποίο αποδεικνύεται από τον υποψήφιο με την κατάθεση του αντίστοιχου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας. Ως ελάχιστο επίπεδο γλωσσομάθειας, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  ορίζει το επίπεδο B2. Άλλα κριτήρια, όπως είναι η ακαδημαϊκή επίδοση του φοιτητή, το επίπεδο σπουδών, τα κίνητρα συμμετοχής, η άμεση σχέση του περιεχομένου της πρακτικής άσκησης με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών του υποψηφίου, η προστιθέμενη αξία και τα μαθησιακά αποτελέσματα/ δεξιότητες που αναμένεται να αποκτήσει ο φοιτητής από την προτεινόμενη πρακτική άσκηση, θα ορίζονται από το κάθε Τμήμα/Ίδρυμα αντίστοιχα.

Επιχορήγηση για την κινητικότητα φοιτητών

Οι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση από την ΕΕ για την κάλυψη των δαπανών της μετακίνησης και της διαβίωσής τους κατά την περίοδο της πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για  πρακτική άσκηση καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Ομάδα 1

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Δανία,  Φινλανδία, ΙρλανδίαΙσλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λουξεμβούργο

620

Ομάδα 2

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Ιταλία, Γαλλία, Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γερμανία, ΕλλάδαΟλλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, Μάλτα

570

Ομάδα 3

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

Βουλγαρία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, ΠΓΔΜ, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Σλοβενία, Τουρκία, Σερβία

520

Είναι σημαντικό οι φοιτητές να γνωρίζουν ότι η οικονομική επιχορήγηση έχει ως στόχο να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας, δηλ. τα έξοδα ταξιδίου και ενδεχομένως το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα υποδοχής. Η οικονομική επιχορήγηση δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η περίοδος πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό.

Η καταβολή της επιχορήγησης γίνεται σε δυο δόσεις:

Α. Καταβάλλεται στον δικαιούχο προπληρωμή που ισούται με το 80% του ποσού της επιχορήγησης που δικαιούται πριν την αναχώρηση του για το εξωτερικό ή σε διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Επιχορήγησης και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ή την ημερομηνία έναρξης της περιόδου κινητικότητας ή με την παραλαβή της επιβεβαίωσης άφιξης από το δικαιούχο.

Β. Καταβάλλεται στον δικαιούχο το υπολειπόμενο 20%, μετά την επιστροφή του και εφόσον η περίοδος πρακτικής άσκησης κρίνεται επιτυχής.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο φορέας υποδοχής ενδέχεται να  προτείνει συμπληρωματική αμοιβή για την πρακτική άσκηση, η οποία είναι απόλυτα συμβατή με τη μηνιαία επιχορήγηση του προγράμματος Erasmus+.

 

Πρόσθετη στήριξη για ειδικές στοχευμένες ομάδες – Πρόσθετη στήριξη για άτομα με ειδικές ανάγκες

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μία γενική πολιτική που στοχεύει στη διεύρυνση του Προγράμματος στα άτομα με ειδικές ανάγκες σε όλες τις δραστηριότητές της, ιδιαίτερα δε, στην εκπαίδευση. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες (φοιτητές και προσωπικό) αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία ατόμων, δεδομένου ότι πρέπει να υπερκεράσουν τις επιπλέον δυσκολίες που τους δημιουργεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν, ώστε να μετακινηθούν στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. 

Τα άτομα με ειδικές ανάγκες σημαντικό είναι να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα προσοχή και σεβασμό, ενώ μέριμνα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερα στην τήρηση του ιατρικού απορρήτου.
Για τον πλήρη κατάλογο των αναπηριών σύμφωνα με τον Νόμο υπ. Αριθ. 4186/2013 – ΦΕΚ 193/Τεύχος Α’/17.9.2013, παρακαλούμε δείτε το συνημμένο αρχείο. Εκτός των ασθενειών που περιλαμβάνονται στο συνημμένο αρχείο, επιλέξιμοι για να λάβουν επιπλέον χρηματοδότηση είναι όλοι οι φοιτητές που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω από φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, βάσει της πρόσφατης γνωμάτευσης της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό. 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση  πρόσθετης χρηματοδότησης στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (http://www.iky.gr/atoma-me-eidikes-anagkes) περιγράφεται όλη η διαδικασία την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν οι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για πρόσθετη χρηματοδότηση.

 

Έντυπα για συμπλήρωση

(ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ)

 • Αίτηση Συμμετοχής
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων γλωσσομάθειας. Ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο Β2.
 • Αντίγραφο ταυτότητας
 • Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα με τον μετακινούμενο να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος. Δεν γίνονται δεκτοί λογαριασμοί σε ξένες τράπεζες ή λογαριασμοί όπου δεν εμφανίζεται το όνομα του μετακινούμενου.
 • Συμφωνία Μάθησηςια τις οδηγίες συμπλήρωσης δείτε εδώ.(Κατατίθεται το τμήμα before the mobility ηλεκτρονικά συμπληρωμένο σε 1 αντίτυπο. Δεκτές οι σκαναρισμένες υπογραφές)

Βεβαίωση αποδοχής του οργανισμού/φορέα υποδοχής (Letter of Acceptance)

*Οι φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του Ομίλου οφείλουν να καταθέτουν στα Ιδρύματα προέλευσής τους πλήρη φάκελο με τα ανωτέρω έγγραφα εντός των οριζόμενων προθεσμιών. Για τους φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. λόγω πιο ευέλικτων εσωτερικών διαδικασιών η κατάθεση της βεβαίωσης αποδοχής και της Συμφωνίας πρακτικής Άσκησης δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί την στιγμή της αίτησης.

Η κατάθεση των ανωτέρω πραγματοποιείται στις Γραμματείες των Τμημάτων Προέλευσης για τους φοιτητές που προέρχονται από το ΠΑ.Δ.Α. ή στα Γραφεία ERASMUS για τους φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα.

 

Έντυπα για συμπλήρωση

 (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

 Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη 1) οι φοιτητές πριν την έναρξη της κινητικότητάς τους, κατά τη διάρκεια αυτής, και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της είναι τα ακόλουθα :

Πριν την έναρξη της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να καταθέσει στο Τμήμα Διεθνών Ακαδημαϊκών Θεμάτων και Ανταλλαγής Φοιτητών (Πανεπιστημιούπολη 1) και εντός των οριζόμενων προθεσμιών τα παρακάτω :

 • Αντίγραφο της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (E.K.A.A.)

(Συνιστάται η σύναψη πρόσθετης ιδιωτικής ασφάλειας για τις περιπτώσεις δαπανών που δεν καλύπτονται από την Ε.Κ.Α.Α., όπως επείγουσας ιατρικής περίθαλψης ή επαναπατρισμού).

 • Αντίγραφο του συμβολαίου Ασφάλισης Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων και Ασφάλισης Προσωπικού Ατυχήματος

             (Ο φοιτητής με βάση τις δεσμεύσεις του στη Σύμβαση Επιχορήγησης, οφείλει να είναι εφοδιασμένος με ασφάλεια γενικής αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων και προσωπικού ατυχήματος για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προξενηθούν από αμέλεια του ως φυσικού προσώπου τουλάχιστον στο πλαίσιο των συνηθισμένων του δραστηριοτήτων στην εργασία του/της κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο εξωτερικό για πρακτική άσκηση σε χώρα επιλέξιμη στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+. Ο φοιτητής καλύπτεται με τη σύναψη ιδιωτικής ασφάλισης για το διάστημα της παραμονής του για πρακτική άσκηση εκτός εάν ο φορέας καλύπτει τον μετακινούμενο για τις ασφάλειες αυτές.

Κατά την διάρκεια της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να ενημερώσει το Γραφείο ERASMUS+ με τα παρακάτω έγγραφα (ηλεκτρονική αποστολή αρχικά, κατάθεση πρωτοτύπων μετά την λήξη της κινητικότητας :

 Έντυπο επιβεβαιωμένης άφιξης – Certificate of Attendance.

Ως ημερομηνία άφιξης νοείται η ημερομηνία έναρξης που έχει καταγραφεί στη σύμβαση επιχορήγησης. Ως διάστημα πρακτικής άσκησης (internship period) νοείται η ημερομηνία έναρξης και λήξης που έχει καταγραφεί στη σύμβαση επιχορήγησης.

       – Ενδιάμεση Έκθεση (Interim report) 

(Κατατίθεται μόνο σε περίπτωση αλλαγών  το τμήμα during the mobility ηλεκτρονικά συμπληρωμένο σε 1 αντίτυπο. Δεκτές οι σκαναρισμένες υπογραφές)

Σημαντική σημείωση: Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνεται μετά από επικοινωνία με τους Συντονιστές ERASMUS+ του κάθε Τμήματος και του Γραφείου Erasmus+.

Οποιοδήποτε αίτημα για αλλαγή ή παράταση  θα πρέπει να κατατεθεί το αργότερο ένα μήνα πριν την λήξη της αρχικά ορισθείσας ημερομηνίας λήξης. Οι αλλαγές αυτές θα πρέπει να συμφωνηθούν και από τα τρία μέρη (φοιτητής/τρια, Ιδρυμα Υποδοχής, Ίδρυμα Αποστολής).

Μετά τη λήξη της κινητικότητας, ο μετακινούμενος οφείλει να καταθέσει στο Γραφείο Erasmus+ τα παρακάτω:

 • Έντυπο επιβεβαιωμένης αναχώρησης – Certificate of Attendance (Departure Certificate).Ως ημερομηνία αναχώρησης νοείται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης επιχορήγησής σας.
 • Εισιτήρια και κάρτες επιβίβασης (μετάβασης και επιστροφής)
  Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτειυπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).
 • Αίτηση επιστροφής
 • Συμφωνία Μάθησης

(Κατατίθεται το τμήμα after the mobility ηλεκτρονικά συμπληρωμένο από τον supervisor στον φορέα υποδοχής και κατατίθεται σε 2 πρωτότυπα υπογεγραμμένα αντίτυπα).

 • Διαδικτυακή Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα (EU SURVEY). Ο μετακινούμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την έκθεση, αποθηκεύει σε μορφή pdf και καταθέτει σε 1 αντίτυπο.
 • Αποτέλεσμα β΄ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Γλωσσική υποστήριξη και  On – line  Γλωσσικά  Μαθήματα  (Online linguistic support)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στη γλωσσική υποστήριξη των μετακινούμενων φοιτητών στο εξωτερικό τόσο για σπουδές όσο και για πρακτική άσκηση, διότι μ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα στην κινητικότητα και επιτυγχάνονται καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Ισχύει μόνο για τις κινητικότητες οι οποίες έχουν ως κύρια γλώσσα εκμάθησης ή εργασίας: τα Βουλγάρικα, Κροατικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Εσθονικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, , Ιρλανδικά, Ιταλικά, Λετονικά, Λιθουανικά, Μαλτέζικα, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα, Σλοβακικά, Σλοβένικα, Ισπανικά ή Σουηδικά (καθώς και κάθε άλλη πρόσθετη γλώσσα όταν γίνει διαθέσιμη στο εργαλείο Διαδικτυακής γλωσσικής Υποστήριξης [Οnline Linguistic Support (OLS) Tool], με εξαίρεση όσων έχουν ως μητρική γλώσσα μία εκ των ως άνω).

Ο μετακινούμενος υποχρεούται να πραγματοποιήσει διαδικτυακή αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητάς του πριν και μετά το πέρας της περιόδου κινητικότητας. Η ολοκλήρωση της διαδικτυακής αξιολόγησης πριν την αναχώρηση αποτελεί προαπαιτούμενο της κινητικότητας, εκτός αρκούντων αιτιολογημένων περιπτώσεων.

Ο μετακινούμενος  θα παρακολουθεί τα διαδικτυακά γλωσσικά μαθήματα (OLS), ξεκινώντας από τη στιγμή που αποκτά πρόσβαση στο εργαλείο εκμεταλλευόμενος στο έπακρο αυτή τη δυνατότητα / υπηρεσία. Ο μετακινούμενος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Ίδρυμα σε περίπτωση που αδυνατεί να παρακολουθήσει το διαδικτυακό μάθημα. Η παρακολούθηση των γλωσσικών μαθημάτων κρίνεται υποχρεωτική σε περίπτωση που προκύψει επίπεδο χαμηλότερο του Β2 στο α’ τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Η καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης εξαρτάται από την υποβολή της υποχρεωτικής διαδικτυακής γλωσσικής αξιολόγησης (OLS) στο τέλος της περιόδου κινητικότητας.

Σημειώνεται ότι για τους συμμετέχοντες σε οποιαδήποτε δραστηριότητα κινητικότητας, οι οποίοι  επιτυγχάνουν (C2) ως  αποτέλεσμα στο 1ο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης, δεν θα λαμβάνουν το τελικό (2ο) τεστ γλωσσικής αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητάς τους και επομένως αυτό δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την καταβολή της τελικής δόσης της επιχορήγησης.

 

Αποτυχία ανταπόκρισης στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης

Η αποτυχία ενός φοιτητή να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Συμφωνία Πρακτικής Άσκησης, δύναται να αποτελέσει λόγο να μην του χορηγηθεί το υπολειπόμενο 20% της υποτροφίας του ή και να του ζητηθεί μερική ή πλήρης επιστροφή της υποτροφίας (80%) που έχει ήδη λάβει. Δεν θα ζητείται επιστροφή της υποτροφίας στις περιπτωσεις που ο φοιτητής δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις προσυμφωνημένες δραστηριότητες στο εξωτερικό λόγω ανωτέρας βίας (π.χ.  λόγοι υγείας).