ΧΩΡΕΣ

Ομαδα 1 : Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Ομάδα 2: Χώρες του προγράμματος με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Ομάδα 3: Χώρες του προγράμματος με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Το μηνιαίο ποσό επιχορήγησης διαμορφώνετε σε 520€ για τις χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης, 570€ για τις χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης και σε 620€ για τις χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ :

Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία

Η Ελβετία δεν αποτελεί χώρα  του προγράμματος ERASMUS+