ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Μετά την δημοσίευση της προκήρυξης θα πρέπει να προβείτε στα ακόλουθα βήματα.
Σας συμβουλεύουμε να προβείτε στην αναζήτηση φορέα το συντομότερο δυνατόν

Η διαδικασία χωρίζετε σε 3 φασεις πριν-κατα- μετα την μετακίνηση. Σε κάθε φάση μετακίνησης πρέπει να προσκομηθούν τα αντίστοιχα έγγραφα και οι αντίστοιχες ενέργιες.

 1.Πριν την κινητικότητα (Before the mobility)

 

 

1.1. Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στην γραμματεία του τμήματος σας μετά την δημοσίευση της προκήρυξης

Οι φοιτητές που προέρχονται από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα του Ομίλου που αναφέρονται στην αρχική σελίδα οφείλουν να καταθέτουν στο γραφείο Erasmus του ιδρύματος προέλευσής τους πλήρη φάκελο με τα ανωτέρω έγγραφα εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

Οι φοιτητές του ΠΑ.Δ.Α. καταθέτουν όλα τα έγγραφα στην γραμματεία του τμήματος τους.

4. Αναλυτική βαθμολογία

4. Αναλυτική βαθμολογία

4. Αναλυτική βαθμολογία

7. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα με τον μετακινούμενο να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

7. Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού

σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα με τον μετακινούμενο να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

5. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων γλωσσομάθειας 

(Eπ.Β2)

6. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

1.2. Έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε στο γραφείο Erasmus+ πριν την αναχώρηση σας

4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης και προσωπικού ατυχήματος

2. Αντίγραφο Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (E.K.A.A.) 

5. Αποτέλεσμα Ά γλωσσικού τεστ

3.Κράτηση εισιτηρίου μετάβασης

Ως προαπαιτούμενο υποχρεούστε να ασφαλιστείτε για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  1. Προσωπικό ατύχημα

  2. Γενική αστική ευθύνη υπέρ τρίτων

  3. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη (Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης της Ε.Κ.Α.Α.)

Η ασφάλεια θα πρέπει να σας καλύπτει για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης

Γλωσσικό τεστ

Πρίν φύγετε για το ταξίδι σας θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά  ενα σύντομο τεστ γλωσσικών ικανοτήτων

2.Κατά την διάρκεια της κινητικότητας (During the mobility)

2.1. Εγγραφα που πρέπει να αποστείλετε για την πρακτική άσκηση, κατα την διάρκεια της άσκησης

3.Μετά την ολοκλήρωση της κινητικότητας (After the mobility)

3. Εγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για την πρακτική άσκηση, μετά το τέλος της άσκησης

Certificate of Attendance (Departure Certificate).

 Διαδικτυακή Τελική Έκθεση Συμμετέχοντα

(EU SURVEY)

(Θα σας σταλεί με αυτοματοποιημένο email μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης)

(Τμήμα After the Mobility)

Κάρτες επιβίβασης 

Γία την μετάβαση και την επιστροφή.

 Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις (παραμονή στη χώρα για επαγγελματικούς ή άλλους λόγους) θα γίνεται δεκτή η μη προσκόμιση εισιτηρίου επιστροφής και στη θέση αυτού θα πρέπει ο φοιτητής να καταθέτε υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει τους λόγους για την έλλειψη αυτού).

Τεστ γλωσσικής αξιολόγησης

Φαίνετε η πρόοδος και εξέλιξη της γλωσσικής ικανότητας σας